Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică CARAȘ SEVERIN

Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică

Direcţiile Judeţene de Statistică, instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţin sistemul informaţional statistic în profil teritorial.
Direcţia Judeţenă de Statistică Caraş-Severin are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor statistice.
În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă,
Direcţia Judeţenă de Statistică Caraş-Severin are următoarele atribuţii:
 1. a) asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 2. b) organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;
 3. c) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul propriu;
 4. d) organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 5. e) participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 6. f) propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 7. g) asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 8. h) furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 9. i) informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 10. j) prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 11. k) editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului;
 12. l) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.
În îndeplinirea atribuţiilor , Direcţia Judeţenă de Statistică Caraş-Severin are dreptul:
– să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
– să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
– să aplice amenzi contravenţionale în baza Legii nr. 226/05.06.2009 privind organizarea statisticii oficiale, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
– să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.